• Simple Item 1
  Montfortzaal - dansschool
 • Simple Item 5
  Damiaanzaal - 1ste verdieping
 • Simple Item 4
  Montfortzaal - wijndegustatie
 • Simple Item 3
  Montfortzaal - restaurantopstelling
 • Simple Item 2
  Montfortzaal - lezing
 • Simple Item 6
  Montfortzaal - bloedafname Rode Kruis
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 •   +

 • 1

Algemene voorwaarden bij het huren van de Montfortzaal of de Damiaanzaal

 De standaardhuurprijs voor de Montfortzaal bedraagt voor een eenmalige activiteit 350 euro. Voor de Damiaanzaal beloopt de standaardhuurprijs 120 euro. De waarborg voor het gebruik van de genoemde zalen is vastgesteld op respectievelijk 130 euro en 50 euro.

 • Voor de reservatie van de Montfortzaal of de Damiaanzaal wordt men verzocht zich te wenden tot Marcel Van Campen, Hoge Akker 102, 2550 Kontich, pronkenborg@outlook.com, 0493/42.68.80. Met Marcel Van Campen kan ook een voorafgaandelijk, vrijblijvend bezoek aan de genoemde zalen worden afgesproken, zonder een hieruit voortvloeiende verplichting.
 • Voor het gebruik van de twee kleinere zalen, de Lutgardiszaal en de Daenszaal, dient men de aanwezige verantwoordelijken van het Café Pronkenborg te contacteren.
 • Voor de huur van de Montfortzaal of de Damiaanzaal wordt een contract opgesteld. De verhuring van beide zalen is slechts definitief na de ondertekening van dit contract door beide partijen, de verhuurder – het Ontmoetingscentrum Pronkenborg - en de huurder.
 • Voor een eventuele bespreking over de bovenvermelde huurprijzen en voor alle inlichtingen omtrent een verhuring van deze zalen wordt men verzocht zich te wenden tot Marcel Van Campen.
 • Alle dranken moeten afgenomen worden van het Ontmoetingscentrum Pronkenborg. Eigen dranken mogen niet meegebracht worden, tenzij met expliciete schriftelijke toestemming van het Ontmoetingscentrum. De drankenlijst wordt bezorgd bij toezending van het huurcontract. De dranken moeten ten laatste 2 weken voor de aanvang van de activiteit besteld worden bij Frans Peeters, Rechtstraat 82B, 2570 Duffel, peeters.frans2@telenet.be, 0473/56.26.55.
 • Tot Frans Peeters kan men zich ook wenden voor alle afspraken betreffende de toegang tot de zaal, de overhandiging van de sleutels, het gebruik van alle apparatuur, de opruim enz.
 • De huurder staat zelf in voor het tappen en bedienen van de dranken tijdens de activiteit waarvoor de zaal verhuurd is.
 • De huurder mag enkel gebruik maken van de Montfortzaal of de Damiaanzaal, de bijhorende keuken en het sanitair, evenals van het materiaal dat hem door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld. Het is verboden zonder toestemming van de verhuurder gebruik te maken van andere lokalen en tafels, stoelen of welk materiaal ook, uit een ander lokaal te halen.
 • Omwille van de brandveiligheid is het verboden, andere dan de door het Ontmoetingscentrum Pronkenborg ter beschikking gestelde kooktoestellen te gebruiken. Vlug ontvlambare producten of brandbare versieringen mogen niet worden gebruikt.
 • De huurder staat zelf in voor het klaarzetten van tafels en stoelen en het wegzetten ervan na gebruik. Van de huurder wordt tevens verwacht dat de zaal in kwestie na de opruim uitgekeerd wordt. In geval van gebruik van de keuken dient ook deze na gebruik netjes te worden achtergelaten.
 • Om veiligheidsredenen mogen de uitgangen van de zalen nooit afgesloten, versmald of op welke wijze ook belemmerd worden.
 • De huurder heeft desgewenst de vrije keuze inzake het inhuren van een traiteur.
 • Er geldt een rookverbod in alle lokalen van het Ontmoetingscentrum, dus ook in de inkomhal, de toiletten en de dienstlokalen. Dit rookverbod geldt voor alle activiteiten, zoals lezingen, vergaderingen, feesten, beurzen enz.
 • In het huurcontract staan de data vermeld waarop uiterlijk de huurprijs en de waarborg dienen te worden betaald.
 • Binnen de maand na het gebruik ontvangt de huurder een factuur met de eindafrekening voor zalen en drank. Deze factuur dient betaald te worden binnen de veertien dagen na ontvangst.
 • De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ingevolge de activiteiten georganiseerd door de huurder. Hij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden ingeval van niet beschikbaar zijn van de zalen ingevolge brand, stormschade of andere gevallen van overmacht of voor het verloren gaan of beschadiging van materiaal dat door de huurder in de zalen wordt opgeslagen.
 • Alle belastingen, heffingen en boeten, bijdragen SABAM en Billijke vergoeding inbegrepen, zijn ten laste van de huurder.
 • In het door beide partijen te ondertekenen contract zijn naast de hierboven opgesomde regels nog andere clausules voorzien. Voor een verhuring van de Montfortzaal of de Damiaanzaal is het geheel van de in het huurcontract voorziene afspraken van toepassing.

OC PRONKENBORG - Pronkenbergstraat 1A - 2550 Kontich
Tel.: 03 458 05 54 - info@pronkenborg.be